"TREENIÄ TOSISSAAN – EI TOTISESTI"

Hyvinkää Triathlon ry on triathloniin keskittynyt seura, jonka tavoitteena on yhdistää triathlonin harrastajat. Treeniä yhdessä ja erikseen, mukavalla ja rennolla fiiliksellä. Haluamme tarjota treeniseuraa kaikille triathlonharrastajille kunnosta ja kilpailumatkasta riippumatta. Järjestämme erilaisia yhteistreenejä, joissa on tekemisen meininki, mutta aina pieni pilke silmäkulmassa. Jos olet kiinnostunut lajista, mutta et tiedä mistä aloittaa niin ota yhteyttä – me voimme auttaa. Autamme tarvittaessa myös varustehankinnoissa sekä valmentajakontakteissa.

Tiedot tapahtumista ja treeneistä

https://www.facebook.com/hyvinkaatriathlon

Facebook-sivumme toimivat nopean tiedottamisen kanavana ja sieltä näet tulevat yhteistreenit ja tapahtumat. Ohjattuihin toimintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Nimenhuudon kautta. Liittyessäsi jäseneksi olet automaattisesti rekisteröitynyt Nimenhuutoon. Jäsenille lähetettävässä jäsenkirjeessä kerromme myös tulevista tapahtumista sekä yhteistyökumppaneiden tarjoamista eduista.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Susannna Blomberg
pj@hytri.fi
040 8368 286

Sihteeri
Anne Lehtinen
sihteeri@hytri.fi
050 5266 501

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017

Jäsenhuolto

Hyvin toimivan urheiluseuran perusta on toimivat ja aktiiviset jäsenet. Hyvinkää Triathlon ry:n kantava ajatus “Treeniseuraa seurasta” kuvastaa seuramme ideologiaa. Seuran tavoitteena on tehdä triathlonia lajina tunnetummaksi ja houkutella lajin pariin uusia harrastajia. Treenaamme vakavissaan, vaan ei vakavasti. Uutena seurana pyrimme kasvattamaan jäsenmäärää maltillisesti.

Tavoitteena on järjestää paljon yhteisharjoituksia ja tapahtumia, joihin jäsenet voivat osallistua maksutta sekä tapahtumia, joihin voivat osallistua kaikki triathlonista kiinnostuneet (ei jäsenet). Osa järjestetystä toiminnasta on omakustanteista.

Yhteistyö

Vuoden 2017 aikana pyrimme luomaan kontakteja lajinomaisiin seuroihin (uima-, juoksu- ja pyöräilyseurat) ja tekemään yhteistyötä heidän kanssaan erilaisten tapahtumien muodossa.

Tavoitteena on kasvattaa yhteistyökumppaneiden määrää, jotta voimme tarjota jäsenille lisää etuja.

Jäsenille suunnattu toiminta

Seura järjestää vuonna 2017 jäsenilleen maksuttomia luentoja (3 kpl), hiihdon tekniikkakurssin (4 kpl), yhteisharjoituksia (mm. spinning, pitkiä sauvakävely-, juoksu- ja pyörälenkkejä), avovesiuinteja sekä hallikaudella sunnuntaisin uintivalmentajan vetämän treenin. Keväällä 2017 pyritään jäsenille järjestämään omakustanteinen triathlonleiri.

Voimme auttaa jäseniä varustehankinnoissa sekä mahdollisesti valmennuksen hakemisessa.

Kilpailutoiminta

Seura järjestää jäsenilleen seuran omia harjoituskisoja; HyTri cup. Sekä mahdollisuuden osallistua yhteistyöseurojen harjoituskilpailuihin; HelTri cup.

Tiedotus

Seuralla on omat www-sivut (www.hytri.fi), joissa tiedotetaan seuran toiminnasta yleisellä tasolla. HyTri:n Facebook-sivut toimivat nopean tiedottamisen kanavana. Tulevat tapahtumat näkyvät facebook-sivuillamme. Ilmoittautuminen tapahtuu facebook-sivujen tai Nimenhuudon kautta.

Jäsenille lähetettävässä jäsenkirjeessä kerrotaan seuran tapahtumista ja yhteistyökumppaneiden tarjoamista eduista.

Hyvinkää Triathlon ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Hyvinkää Triathlon ry
Kotipaikka: Hyvinkää
Rekisterinumero: 218.412
Rekisteröity: 25.11.2016

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinkää Triathlon ry (lyhennys HyTri) ja sen kotipaikka on Hyvinkää.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää triathlonharrastusta ja -tietoutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys (seura) järjestää jäsenilleen:

 • harjoitus- ja kuntourheilutoimintaa
 • kilpailutoimintaa
 • leirejä
 • vapaamuotoisia jäsentilaisuuksia
 • triathlonharrastusasusteita ostettavaksi

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi:

· ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahakeräyksiä, erilaisia huvitapahtumia sekä myydä mainoksia ja osaamistaan

· ylläpitää yhteyksiä ja liittyä jäseniksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vas­taavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet

3. yhdistyksen jäsenyyden edellytykset

Yhdistykseen jäseneksi ja kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Toimivaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka hakee jäsenyyttä ja maksaa syyskokouksen mää­räämän jäsenmaksun.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö, rekisteröity yhdistys, joka ha­kee yhdistyksen kannatusjäseneksi ja joka hyväksyy nämä säännöt sekä suorittaa syyskokouksen mää­rää­män vuosittaisen jäsenmaksun.

4. jäseneksi hyväksyminen ja jäsenen erottaminen

Toimivaksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka il­moittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroaminen tulee voimaan sen ka­lenterivuoden viimeisenä päivänä, jolloin eroilmoitus on tehty.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen saamansa muis­tu­tuk­sen jälkeen tai jos hän toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Erottaminen kuuluu hallitukselle.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. yhdistyksen Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta on vastuussa yhdistyksen hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuu­luu puheenjohtaja ja kahdesta (2) kahdeksaan (8) muuta jäsentä. Jäsenet valitaan yhdistyksen syys­ko­kouk­ses­sa yhdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. En­simmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkeaa arvan perusteella.

Jos puheenjohtaja tai jäsen eroaa keskellä hallituksen toimikautta, valitaan lähinnä seuraavassa yhdistyksen var­sinaisessa kokouksessa uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten e­nem­mis­töl­lä, jolloin äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin.
Nimenkirjoittajan on oltava täysi-ikäinen.

8. Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevät­ko­ko­usta.

Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin hallituksen jäsenelle sähköpostilla tai tekstiviestillä tä­män ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään
7 päivää ennen kokousta.

10. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisista kokouksista kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.
Syyskokous pidetään viimeistään lokakuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenelle sähköpostilla tä­män ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai se on julkaistava seuran Internet-sivuilla. Kokouskutsu on lä­hetettävä tai julkaistava viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10
yhdistyksen ää­nioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on kutsuttava koolle 14 pv kuluessa pyynnön esittämisestä.

Jo­kaisella toimivalla jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Val­ta­kir­jan käyttö kokouksissa ja sen äänestyksissä on mahdollista.

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

11. Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

11.1 Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

• hallituksen laatima vuosikertomus ja edellisen vuoden tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajien lau­sun­to

• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

• vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle

11.2 Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

• päätetään jäsenmaksujen suuruuksista

• valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

• valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

• valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä tulevan vuoden
tilejä tarkastamaan

12. yhdistyksen Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

13. varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14. yhdistyslaki

Näissä säännöissä määrätyn lisäksi noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.


REKISTERISELOSTE

Hyvinkää Triathlon ry:n rekisteriseloste

JÄSENMAKSU 2018

Aikuisjäsen 90€
Juniori eli alle 18 vuotias 0€
1.10.-31.12. välisenä aikana liittyneet uudet jäsenet 135 €, maksu sisältää seuraavan vuoden 2019 jäsenmaksun.
Seuran jäsenmaksut sisältävät liiton jäsenmaksun 12eur/hlö. Liitto ei veloita alle 17v jäsenmaksua.

Jäsenmaksun maksamalla saat:

 • oikeuden osallistua HyTri cup harjoituskisoihin
 • Janne Haapaniemen vetämät uintitekniikkavuorot sunnuntaisin Rajamäen Uimahallilla
 • spinningsali varattu jäsenille maanantaisin, osa tunneista ohjattuja, Rajamäen Uimahalli (vaatii Hyvä Olo -paketin tai 10 kerran kortin)
 • triathlon-luennot yhteistyössä Konecranesin kanssa
 • alennukset Rajamäen Uimahallin Hyvä Olo -paketista ja 10 kerran kortista
 • YHTEISTREENEJÄ (sauvakävely, pitkät juoksut, pyörälenkit jne.)
 • seuran asut jäsenhintaan (omakustanteinen)
 • saat kansallisen kilpailulisenssin, joka oikeuttaa osallistumaan mm. SM-kisoihin
 • Apua treenamiseen! Saat kauttamme valmentajien yhteystietoja

Jäsenmaksulla saat myös yhteistyökumppaniemme tarjoamat jäsenedut, joista tarkemmin jäsenkirjeessä.

Tiedot tapahtumista ja treeneistä

https://www.facebook.com/hyvinkaatriathlon

Yhteistyökumppanit:

Puheenjohtaja
Susannna Blomberg
pj@hytri.fi
040 8368 286

Sihteeri
Anne Lehtinen
sihteeri@hytri.fi
050 5266 501

Hallituksen jäsenet:
Erwin Borremans
Petri Kiiskinen
Mika Koskela
Niina Lilja-Wallenius
Liisa Männistö

Pankkiyhteys
Tilinumero: IBAN FI76 7997 7997 0662 82
BIC/SWIFT: HOLVFIHH